สาขาเทคโนโลยีวัสดุ

Materials Technology

- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุ
- วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นเทคโนโลยีวัสดุ
ทีุ่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต วิธีการทดสอบ และวิเคราะห์วัสดุ การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุ และการ
สังเคราะห์วัสดุ งานวิจัยในปัจจุบันแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ เทคโนโลยีการชุบเคลือบผิว เทคโนโลยี
การแข็งตัวและการหล่อโลหะ เทคโนโลยีโลหะผง และเซรามิกส์ การกัดกร่อน การขึ้นรูปโดยกระบวน
การทางกล การเชื่อมและการยึดติดวัสดุแม่เหล็ก วัสดุสําหรับเปลี่ยนรูปพลังงาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบและผลิต เทคโนโลยีการขึ้นรูปโพลิเมอร์

Learning Outcomes PDM      โท สี
Learning Outcomes PDM      เอก สี