[sh_what_we_offer title=”สาขาเทคโนโลยีวัสดุ” text=”- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุ
– วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวัสดุ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่เน้นเทคโนโลยีวัสดุ
ทีุ่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิต วิธีการทดสอบ และวิเคราะห์วัสดุ การวิจัยและพัฒนาด้านวัสดุ และการ
สังเคราะห์วัสดุ งานวิจัยในปัจจุบันแบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ เทคโนโลยีการชุบเคลือบผิว เทคโนโลยี
การแข็งตัวและการหล่อโลหะ เทคโนโลยีโลหะผง และเซรามิกส์ การกัดกร่อน การขึ้นรูปโดยกระบวน
การทางกล การเชื่อมและการยึดติดวัสดุแม่เหล็ก วัสดุสําหรับเปลี่ยนรูปพลังงาน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
ออกแบบและผลิต เทคโนโลยีการขึ้นรูปโพลิเมอร์

” sub_title=”Materials Technology”]