แนวทางปฎิบัติการใช้ห้องปฎิบัติการ (แนวทางปฏิบัติการใช้ห้องปฏิบัติการ 05 02 58)

 

 

อัตราการให้บริการการเตรียม การวิเคราะห์และการทดสอบ (อัตราการให้บริการ)

การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบรริการใช้เครื่องทดสอบสมบัติด้านการทดสอบแรงดึง Tensile Test (เปลี่ยนอัตราค่าบริการ tensile test)

อัตราค่าบริการใช้เครื่อง Salt Spray (เครื่อง Salt Spray 2557)

อัตราค่าบริการใช้เครื่อง Twin Screw Extruder (เครื่อง Twin Screw Extruder 2549)

อัตราค่าบริการใช้เครื่องทดสอบรีดเย็นแบบลูกรีดสองลูก Two Roll Mill (เครื่อง two roll mill 2559)

อัตราค่าบริการใช้เครื่องทดสอบการนำไฟฟ้าของโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (เครื่อง ทดสอบการนำไฟฟ้า 2559)

อัตราค่าบริการใช้เครื่องทดสอบความแข็ง Vicker Microhardness Tester (เครื่อง ทดสอบความแข็ง 2559)

อัตราค่าบริการใช้เครื่องทดสอบ Surface Roughness Tester (เครื่องทดสอบ Surface Roughness Tester 2552)

การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการใช้เครื่องทดสอบสมบัติด้านการทดสอบแรงดึง Tensile Test (เครื่องทดสอบแรงดึง EN 450 5_2555)

อัตราค่าบริการใช้เครื่อง Differential Scanning Caloriimeter DSC (ราคา DSC 2556)

การปรับเปลี่ยนอัตราค่าใช้เครื่อง Fourier Transform Infrared Spectrophotometer FTIR (ราคา FTIR 2556)

อัตราค่าบริการใช้เครื่อง Potentiostat (ราคา Poten 2556)

อัตราค่าบริการ EDS (ราคา EDS)

การปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการใช้เครื่อง Scanning Electron Microscope และการวิเคราะห์ด้วย Energy Dispersive Spectrometer (ราคา SEM + coat 2555 (เครืองของ MTT))

อัตราค่าบริการใช้เครื่อง Thernal Gravimetric Analyser TGA (ราคา TGA 2556)