กลุ่มวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร์” หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า “Polymer Processing and Flow Research Group” หรือ เรียกชื่ออย่างสั้นๆ ว่า กลุ่มวิจัย P-PROF

ปัจจุบัน กลุ่มวิจัย P-PROF สังกัดอยู่ภายใต้คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แบ่งเป็น วิทยาเขตทุ่งครุ และวิทยาเขตบางขุนเทียน ประกอบด้วย อาจารย์ประจำและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 3 แห่ง ดังนี้คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี อาจารย์ ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร เป็นที่ปรึกษากลุ่มวิจัยฯ และ ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ อาจารย์ประจำคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มจธ. เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ (Read More)

การพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศไทยต่อไปในอนาคต ซึ่งในการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย เพื่อให้เกิดการบูรณาการของภูมิปัญญา องค์ความรู้ทางวิชาการและบุคลากรที่มีความสามารถและทักษะในการทำงาน

ในการนี้ ศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวัสดุนาโนและวัสดุลูกผสม (Hybrid Materials) ที่มีโครงสร้างและกลไกการทำงานในระดับนาโน จัดเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน ในด้านการเปลี่ยนรูปและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Read More)

กลุ่มวิจัยและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์เพื่อการประยุกต์ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (ชื่อย่อ PENTEC) ให้ความสนใจในทิศทางงานวิจัยฯ ด้านเทคโนโลยีวัสดุ ที่ตอบสนองการพัฒนาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม

โดยเน้นทั้งการทำงานวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในระดับสากล นอกจากนั้นกลุ่มวิจัย PENTEC ยังคงไม่ละที่จะทำงานวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อนำความรู้ที่มีอยู่มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น (Read More)

Materials Forming and Optimization Research Unit

by Assoc. Prof. Dr. Purit Thanakijkasem

Objective

Toward Excellence in Analysis and Design in Sheet Metal Processing with Energy and Environment Concerns

Research Interests:

–Materials Processing

–Sheet Metal Forming

–Finite Element Applications

–Operations Management and Optimization

–Model-based Design under Uncertainty

(Read more)

Precious and Novel Alloys Synthesis Research Unit

by Asst. Prof. Dr. Siriporn Rojananan

Research Interests:

–Alloy design, the development of new alloy compositions for specific applications, especially those based on gold, silver, copper and titanium.

–Processing and mechanical properties of metallic materials.

–Heat treatment of metals.

–Physical metallurgy

.(Read More)