60-1

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต 2560

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 นี้    

โลโก้

การเยี่ยมชมโรงงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การเรียนการสอนวิชา Polymer Processing รหัสวิชา MTT655 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

การเรียนการสอนวิชา Polymer Processing รหัสวิชา MTT655 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ  มจธ. โดยรายละเอียดรายวิชาในส่วนภาคปฎิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติมจากภาคทฤษฎี และประสบการณ์จริง เกี่ยวกับเทคโนโลยีเฉพาะในการผลิตภัณฑ์ยาง ผู้เข้าเยี่ยมชมประกอบด้วย คณะอาจารย์ผู้สอน/นักวิจัย และนักศึกษา โดยการเข้าเยี่ยมชมโรงงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โรงงานที่ 1: บริษัท S.K. Polymer จำกัด

siriporn2

คณะนักวิจัย มจธ. เข้ารับประกาศนียบัตรเกียรติคุณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

คณะนักวิจัย มจธ. เข้ารับประกาศนียบัตรเกียรติคุณจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คณะนักวิจัย มจธ. เข้ารับประกาศนียบัตรเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติแก่นักวิจัย พร้อมรับมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีจากมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.วนิดา พวกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี ในงานแถลงข่าว การนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมไทยร่วมประกวด

siriporn

มจธ. ร่วมผนึกพลังเครือข่าย เปิดมิติใหม่ พลิกโฉม SME ไทย ยุค 4.0 ในงาน SME Transform

กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา จัดงาน SME Transform # พร้อมเปลี่ยน ประชารัฐร่วมใจ เชื่อม SME ไทยสู่สากล ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 18 – 20 พฤษภาคม 2561

IMG_9276

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นี้    

footer

โครงการพัฒนาบุคคลากรเพื่อภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย 2018

  ด้วยโครงการศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาภาคเอกชนในประเทศไทย (CRDC-KMUTT) ได้ทำโครงการ พัฒนาบุคคลากรเพื่อภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทย 2018 ได้ร่วมมือกับ The Association for Overseas Technical Cooperation and Sustainable Partnerships (AOTS) ภายใต้ METI ต้องการพัฒนาบุคลากรที่ยังเป็นนักศึกษาให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมญี่ปุ่นโดยเรียนรู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการเพื่อนักศึกษานำไปใช้ประโยชน์และพัฒนากับตัวนักศึกษาและบริษัทต่อไป วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นักศึกษาพัฒนาความเข้าใจในรูปแบบการทำงานเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมญี่ปุ่นในประเทศไทยผ่านการสัมนา ฝึกงาน และดูงานในสถานประกอบการจริง

kmutt++
โลโก้

นักศึกษาบัณฑิต สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ เยี่ยมชมโรงงานกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ วิชา Polymer Processing ประจำปีภาคการศึกษา 1/2560

ภาควิชาสาขาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ พานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ในการเรียนการสอนวิชา Polymer Processing รหัสวิชา MTT655 ภาคการศึกษาที่ 1/2560  โดยมีวัตถุประสงค์ต้องการให้นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มเติม และประสบการณ์จริงในการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ทั้งคณะอาจารย์/นักวิจัยและนักศึกษา เข้าเยี่ยมชมโรงงานในช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2560  จำนวน 4 โรงงานดังนี้      โรงงานที่ 1: บริษัท เอส.พี.

MWE

นิทรรศการเปิดโลกวัสดุ

Materials World Exhibition Jan 9-10, 2017 @ Science Learning Space พบกับกิจกรรมพร้อมของรางวัล ตั้งแต่ 12-16 น. แนะแนวทางจบปริญญาตรี ต่อปริญญาเอกได้ทันที* ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกมากกว่า 30 ทุน** *,** ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด flyer 4

Banner2

Call for Paper

Call for Paper: 14-17 Nov 2017 in Bangkok The 8th international conference on tube hydroforming (TUBEHYDRO2017) aims for ‘Sustainable Manufacturing via Tube hydroforming and Relevant

บัณฑิต 2558_3007

ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ขอแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 นี้    

kmutt++

บรรยายเรื่อง “นวัตกรรม ฟิล์มสะท้อนความร้อนพอลิเมอร์ผสมอนุภาคนาโนออกไซด์”

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00-12.00 น. @ KX รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ ได้บรรยายเรื่อง “นวัตกรรม ฟิล์มสะท้อนความร้อนพอลิเมอร์ผสมอนุภาคนาโนออกไซด์”

ดร สิริพร

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการนำผลงานสิ่งประดิษฐ์ไทยแสดงในเวทีนานาชาติ

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ และคณะฯ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ วันที่ 18 พค 2559 ณ สภาวิจัย  

XP2

เชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ KMUTT Special Lecture Series

ด้วยสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ  คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ร่วมกับสำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร  จะจัดการ บรรยายพิเศษ KMUTT  Special Lecture Series ในหัวข้อ “Finite Element Method and Practice with ABAQUS” วิทยากร โดย Prof. Dr. Xiongqi Peng,