PRMTT

ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 (เริ่มเรียนสิงหาคม 2562)

วศ.ม.เทคโนโลยีวัสดุ เปิดรับสมัครนักศึกษา 2 กลุ่ม ทั้งในและนอกเวลาราชการ (เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานแล้ว) ภายใน 30 มิ.ย. 62 ผู้สนใจศึกษาแบบเต็มเวลาสามารถติดต่อรายละเอียดทุนสนับสนุนการศึกษาแบบต่างๆได้ที่ 02-470-8643/ mt@kmutt.ac.th admissionSchedule สมัครผ่านเว็บไซต์  http://admission.kmutt.ac.th/ ติดต่อ 02-470-8643 หรือ mt@kmutt.ac.th  

kmutt++

ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก

  ทุนเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) (สายวิชาฯได้รับการจัดสรรทุน ป.เอก มากกว่า 30 ทุน ผู้สนใจที่ผ่านเงื่อนไขสามารถติดต่อกับสายวิชาฯได้โดยตรง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  จัดตั้งทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (Petchra Pra Jom Klao Scholarship) เพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาเอกและเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์   หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สูง  เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นดุษฎีบัณฑิตคุณภาพที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนและผลิตผลงานวิจัยหรือปฎิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ   โดยจะให้การสนับสนุนตามระยะการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษา โครงการ

logoseem

ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate Students)

        สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุได้รับการจัดสรรทุนการศึกษาในหลายรูปแบบ อาทิเช่น ทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากแหล่งทุนหลากหลาย เช่น วช สกว สกอ สนพ สวทช เป็นต้น ทุนนักศึกษาเรียนดีจากคณะฯ ทุนนักศึกษาจ้างงานจากคณะฯ ทุนเพชรพระจอมเกล้าทั้ง ป.โท และ ป.เอก ฯลฯ สมัครผ่าน: สายวิชาฯ หรือ คณาจารย์โดยตรง

0446_53210620-04-teeruch

ทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต

        ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสรรทุนการศึกษาเพชรพระจอมเกล้ามหาบัณฑิต เพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มีศักยภาพและความสามารถ และมีความใฝ่รู้ โดยสนับสนุนทุนการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาที่ระบุไว้ในหลักสูตร และภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เพื่อจูงใจให้นักศึกษาทุ่มเทเวลาให้กับการศึกษาในระดับปริญญาโท และเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลของคณาจารย์หรือกลุ่มวิจัยที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่สูง เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถผลิตผลงานวิจัยหรือปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้และทักษะขั้นสูงที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป สมัครผ่าน: คณะหรือภาควิชา สำหรับ ภาคการศึกษาที่ 2/2561 (ภายใน 30 พย 2561) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 02-470-8643 หรือ